• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Ja, de penga, ja de penga...

"Ventilordning" Tilskuddsordning for lokale virksomheter påvirket av Covid19 - kort søknadsfrist!

Kommunen har fått ny runde med tilskudd fra regjeringen - ordningen er ment å kompensere lokale virksomheter som har hatt nedgang i omsetning/økte kostnader knyttet til pandemi, nedstenging og smitteverntiltak.

Kommunen skal i hovedsak fordele midlene til lokale virksomheter innen overnatting- og serveringsbransjen, men andre virksomheter med dokumentert omsetningssvikt/økte kostnader direkte knyttet til pandemien, eller av andre grunnner faller utenom generelle kompensasjonsordninger, kan også søke.

SØKNADSFRIST: 18. MARS 2022

Dersom virksomheten har mottatt tilskudd fra ordningen tidligere, er det perioden januar-mars 2022 som det kan søkes kompensasjonsmidler for.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 20.04.21 følgende retningslinjer for tildeling av midlene i Unjárgga gielda/Nesseby kommune:

***

*Punktene om levert årsregnskap og betalt skatt/avgift 2019 er utdatert siden kommunestyrets vedtak, og kan leses som "2020"(med tilhørende forfall).

Tilskuddet gjelder bedrifter i reiselivs-, serverings-, overnattings-, videreforedlings-, og kreative næringer som ikke faller inn under den statlige kompensasjonsordningen, for foretak som er registrert og skattepliktig i Nesseby Kommune.

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

 

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Dette gjelder:

• leie av næringslokale
• leasing og leie av bil
• lys og varme
• renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
• leie av maskiner, inventar, transportmidler, o.l
• regnskap og revisjonshonorar
• elektronisk kommunikasjon
• forsikring og avgifter på transportmidler
• kontingenter med fradragsrett
• forsikringspremie
• rentekostnader fratrukket renteinntekter
• dyrestell

 

Hvor mye kan du få i tilskudd?
Tilskuddssummen avhenger av totalt innkommende søknader. Tilskuddet vil bli fordelt prosentuelt ut fra dokumentert tap.


Foretaket
• driver virksomhet som er lovlig
• har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
• kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur
• har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
• må ha levert skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden (gjelder merverdiavgiftspliktige foretak)
• må ha levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall (gjelder både kompensasjonsordning 1 og 2)
• må ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere)
• må ha levert årsregnskap for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere). Dette gjelder likevel ikke foretak som ble etablert andre halvår 2019 og har valgt å benytte seg av adgangen til å ha et regnskapsår på inntil 18 mnd.

Foretaket må ikke:
• være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap
• ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene
Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden.

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:
• finansnæringen
• olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
• selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
• flyselskaper med norsk driftstillatelse
• private barnehagerFor vekst og oppstartsbedrifter , som er stiftet for mindre enn 2 år siden, i utviklings- og oppstartsfasen som har mottatt støtte fra virkemiddelapparatet kan det søkes om å få dekke uunngåelige faste kostnader. Søker må kunne dokumentere utviklingsprosjekter og kostnader ifm. Kostnadene skal kunne dokumenteres og være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører


Etterkontroll: Det er krav om at revisor attest eller attest fra autorisert regnskapsfører vedlegges selskapets årsrapport, og at det sendes til
Unjárgga gielda/Nesseby Kommune

Søkere: Bruk utregningsskjema og send inn søknad på regionalforvaltning.no, (velg "kommunal kompensasjonsordning"

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS