Scooter-2012

Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i del av Nesseby kommune

Dette gjelder kun dispensasjoner gitt for motorferdsel på sørsiden av kommune. Fra løype 10 til Sør-Varangergrensen.

Fylkesmannens vedtak:
Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder fra og med den 27. april 2018 og inntil videre.
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
Skuterløypene innenfor det avgrensede området omfattes ikke av motorferdselsforbudet.

Se Fylkesmannens vedtak (med kart)

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut