• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ns

Gandvik i Nesseby kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av privat detaljregulering for eiendommene gnr.1, bnr.1, 12, 19 og 21, samt bnr. 1, fnr. 14 i Nesseby kommune.

Tiltakshaver er Nesseby Smolt AS. Sweco Norge AS er utførende konsulent.


Planområdet er ca 150 dekar og er i kommuneplanen avsatt til fremtidig ervervsområde «Byggeområde for industri, kontor, lager, transport og annen næringsvirksomhet som ikke naturlig hører hjemme i sentrumsnære strøk».


Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av landbasert smoltanlegg med kapasitet opp til 4,9 millioner smolt i året. Smoltanlegget vil utgjøre en lukket bygning/hall på om lag 1.500 kvadratmeter. Vanntilførsel til drift av anlegget tenkes løst gjennom å etablere en rørtrasé fra eksisterende vanntunnel tilhørende Gandvik kraftanlegg til smoltanlegget. Rørtraseen, som er ca. 1,3 km lang, planlegges lagt i grunnen, hovedsakelig langs eksisterende anleggsvei tilhørende Varanger kraftnett AS.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS, Postboks 159, 9915 Kirkenes eller på e-post: marianne.nodtvedt@sweco.no innen 29.11.2013. Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen.


Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos Sweco Norge AS tlf: 78 60 53 23

Varselbrev

Notat 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS