Høgtoppen-boligfelt

Varsel om oppstart av detaljregulering

Nesseby kommune er i ferd med å detaljregulere nytt boligfelt i Varangerbotn; “Høgtoppen boligfelt”.

Et planforslag har allerede vært ute til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn ønsker imidlertid kommunen å utvide planområdet noe mot vest/nord. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at det igangsettes planarbeid i området markert med rød strek på kartutsnittet under.

Deler av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse, deler til Landbruks-, natur- og friluftsområde uten bestemmelser om spredt utbygging. Kommunen vurderer ikke at tiltaket faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning. Det varslede området er omlag 40 daa.

På bakgrunn av innkomne merknader i varslingen, blir det utarbeidet et revidert planforslag, som så legges ut på 2. gangs offentlig ettersyn. Planen utarbeides av Rambøll på vegne av Nesseby kommune. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS, Kongleveien 45, 9510 Alta, evt via e-post til alta@ramboll.no.

Frist for innspill er 28.02.14

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til ulla.sennesvik@ramboll.no, Mob: 482 20 730

Kartutsnitt

29.01.2014 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut