• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Tidlig intervensjon?

Nesseby kommune v/ hjelpetjenesten i Nesseby ønsker gjennom Prosjektet tidlig intervensjon å sette fokus på en forebyggende innsats overfor barn og unge i kommunen for gjennom det kunne oppnå og komme tidlig inn/ ha forebyggende effekt på rusområdet.  Dette ut fra kunnskapen om betydningen av effekt av tidlig hjelp heller enn når vansker er etablert.Det er kjent at tidlig hjelp vil ha positiv betydning for både psykisk helse, sosial fungering og øvrig livssituasjon.

Hovedmålet i prosjektet har vært:

Barn/ unge og deres familier som er bosatt i Nesseby kommune skal ha et trygt oppvekstmiljø og de skal bo i en kommune som har et klart fokus på ”tidlig intervensjon” for å unngå problemutvikling.

I Nesseby kommune samarbeider vi tverrfaglig ved å ha tillit og tiltro til hverandres tjenester. Forebygging gjennom tidlig innsats gjøres i samråd med tverretatlige tjenester og gjennom involvering av berørte parter.

For å få til gode og koordinerte tjenester, og finne helhetlige løsninger for barn og unge, er det nødvendig med et forpliktende samarbeid på tvers av tjenestene i Kommunen.

Og i den forbindelse har Nesseby kommune laget en Håndbok for tverrfaglig samarbeid.

Håndboken skal brukes som et hjelpemiddel og et verktøy i tverrfaglig samarbeid. Den kan brukes som oppslagsverk for maler og fremgangsmåter, og den er ment å gi en oversikt over tjenester og tilbudet som gis i Nesseby kommune.

Mer informasjon om prosjektet tidlig intervensjon kan dere lese her

http://tidligintervensjon.no/

%205865598">Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS