• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
spørsmålstegn

Spørreundersøkelse om ressursbruk og rettsoppfatninger.

Alle husstander i Nesseby og på Stjernøya og Seiland, samt alle som driver reindrift i disse områdene mottar i disse dager en spørreundersøkelse fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Universitetet i Tromsø.

Her inviteres folk til å gjøre rede for nåværende og tidligere bruk av naturressurser og landområder på Finnmarkseiendommens grunn, og for rettsoppfatninger knyttet til denne bruken. Undersøkelsen er en del av en utredning på oppdrag av Finnmarkskommisjonen, og besvarelsene vil bli en del av grunnlagsmaterialet for Finnmarkskommisjonens arbeid.
Leder for utredningsgruppen, Einar Eythórsson ved NIKU i Tromsø understreker at dette ikke er en registrering av rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen, men en del av en sakkyndig utredning med sikte på å få en oversikt over bruk og rettsoppfatninger. Utredningen, som skal fullføres innen årsskiftet, vil også bygge på skriftlige kilder og intervjuer med et utvalg personer i de aktuelle områdene.


– Vi inviterer folk til å tegne ulike bruksområder inn på kart og krysse av for ulike alternativer for omfang og varighet av bruken, blant annet beitebruk, innlandsfiske, jakt og vedhogst. Selv om det tar litt tid å svare på undersøkelsen håper vi på en såpass stor respons at det går an få frem en slags oversikt over de viktigste bruksområdene og de lokale oppfatninger om bruksretten til ressursene i disse områdene. Utredningen skal ikke trekke noen konklusjoner om eventuelle private eller kollektive rettigheter, det er Finnmarkskommisjonens oppgave å vurdere rettighetsspørsmålene. Utredningen blir bare en del av det omfattende grunnlagsmaterialet som kommisjonen vil bygge sine vurderinger på.

Siden utsendingen av undersøkelsen har tatt lengre tid enn beregnet, ser vi at den oppgitte svarfristen, som er 22. mars kan bli for knapp. Derfor har vi utsatt fristen til 6. april, som er første virkedag etter påske.

- Vi er klare over at det kan være mange som har viktige opplysninger om bruk og rettsoppfatninger som ikke er bosatt i de aktuelle områdene, som bortflyttede personer med tilknytning til områdene og folk i nabobygder som tradisjonelt har brukt ressurser og landområder på Seiland og Stjernøya eller i Nesseby. Vi inviterer dem også til å delta i undersøkelsen. Det kan de gjøre ved å laste ned kart og spørreskjema fra NIKU sin nettside www.niku.no eller ved å ta kontakt med NIKU i Tromsø.

Spørreskjema og kart også er tilgjengelig på nett, for alle som ikke har fått dette i postkassa. Linken er: www.niku.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS