• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ku

Nytt fra landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner har kommet med et nytt infoskriv, der man blant annet kan lese om nye frister for kjøp og salg av melkekvoter.
Nye frister for kjøp og salg av melkekvoter
 
Det er nye frister for innmelding av salg og kjøp av kumelkkvoter. Dette som følge av jordbruksoppgjøret i 2006 og 2007, for mer informasjon se SLF nettsider.
 
Salg av kvote
Innmeldingsfristen for salg av kumelkkvote er 1. oktober 2007, salget får virkning fra neste kvoteår som starter 1. mars 2008.
Det ble i jordbruksoppgjøret i 2007 bestemt at fleksibiliteten knyttet til salg av kvote skulle økes. Dette innebærer at innmelding om salg av kvote kan sendes Statens landbruksforvaltning innen ett år etter opphør av leveranse, forutsatt to års sammenhengende leveranse forut for oppholdet.
Ved salg av kumelkkvote i år, kan kvoten likevel selges dersom det har vært to års sammenhengende leveranse fra landbrukseiendommen i løpet av de tre siste årene før 1. august 2007.
 
Kjøp av kvote
Fristen for å melde inn interesse for kjøp av melkekvote er 1. desember 2007. Den like fordelingen av kumelkkvoter ved etterspørselsoverskudd er hevet til      2 500 liter. Dette gjelder også minste innmeldingskvantum. Den øvre grensen er avhengig av landbrukseiendommens kvotestørrelse i kjøpsåret. Kvotemengde som ønskes kjøpt kan maksimalt utgjøre 30% av kvoten din, jf. sist gjeldende kvotebrev.
 

Du kan benytte skjema fastsatt av SLF. Dette finner du på nettsiden til SLF : www.slf.dep.no.  Utfylt meldingsskjema må sendes Statens landbruksforvaltning, Pb. 8140 Dep, 0033 Oslo. Merk konvolutten "Kjøp av kvote". For de som er medlem i husdyrkontrollen, kan innmeldingen gjøres elektronisk.

 
Det er kun eiere av landbrukseiendommer med melkekvote som kan kjøpe kvote.
 
Pris på statlig omsatt kvote er kr 3,50 ekskl. mva.
 
 
 Produksjonstilskuddssøknader
 
Nytt for denne søknadsomgang er at veiledningshefte gjelder for søknadsomgang 20.august 2007 og 20. januar 2008. Utbetaling av produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20.08.2007 er planlagt onsdag 06.02.2008.
 
NB!! Nye rutiner for pålogging til elektronisk søknad – Altinn
Fra og med søknadsomgangen 20. august 2007 skal elektroniske søknader om produksjonstilskudd leveres via Altinn. Altinn er myndighetenes portal for elektronisk dialog med næringslivet.
Rutinene for pålogging til SLFs elektroniske tjenester er endret i forhold til tidligere. Veiledning som viser hvordan du logger deg på SLFs elektroniske tjenester via Altinn og hvordan du finner den elektroniske søknaden, ligger vedlagt søknadsmateriellet. Første gang du logger deg på Altinn, trenger du fødselsnummer og engangskode. Hvis du ikke har engangskode, må du bestille dette. Det tar 1-3 dager fra du bestiller engangskoder (PIN-kode), til du mottar dem. Husk derfor å bestille engangskode i god tid før søknadsfristen!
 
Dersom du trenger hjelp til pålogging, kontakt Altinns brukerstøtte, support@altinn.no, eller tlf 75 00 60 00.
 
 
 
 Erstatning for avlingssvikt:
 
Formålet er å gi erstatning til foretak når det oppstår svikt i produsert mengde, og dette skyldes klimatiske forhold. Vilkår for å få erstatning er at foretaket må ha prøvd å begrense avlingssvikten så godt som mulig. Foretaket må orientere kommunen om at det er fare for avlingssvikt eller at avlingssvikt har oppstått.
Søknadsfrist er 31. oktober, søknadsskjema fåes ved henvendelse til kommunen eller lastes ned fra www.slf.dep.no
 
 
 
 
 
Regionale Miljøtilskudd
Formålet med regionale miljøtilskudd er å medvirke til et aktivt og bærekraftig landbruk som ivaretar viktige miljø- og kulturlandskapsverdier i fylket. Søknadsfristen er 20. august, søknadsskjema vil bli tilsendt i posten i løpet av juli. Alle som søker må ha miljøplan trinn 1, og enkelte ordninger krever miljøplan trinn 2. OBS: Tiltaket eller prosjektet kan kreve at søker innhenter nødvendige tillatelser fra grunneier, planmyndighet, vernemyndighet o.l.
 
 
 
Endring av opplysninger om dyr på beite
For å motta tilskudd til dyr på beite, er det krav om minimum 12 uker på beite (innmark + eventuelt utmark). Ved søknadsfristens utløp er ofte ikke dette kravet oppfylt. Hvis beitetida blir kortere enn forventet pga av f eks værforhold skal det meldes fra til kommunen før 1. november.
 
Kontroll av dyr på beite
I veiledningsheftet er det anbefalt at foretak som disponerer dyr på beite noterer antall dyr på beite, dyreslag og antall uker på beite. Se kapittel 4.6 i veiledningsheftet for søknadsomgangene 20. august 2007 og 20. januar 2008. Skjema for notering av beitebruk finnes bak i veiledningsheftene. Beiteregistreringer som blir gjort i skjemaer for bruk til husdyrkontrollen eller KSL er også tilstrekkelig dokumentasjon.
 
Hvert søknadsomgang plukkes 5% av produksjonstilskuddsøknadene ut til stikkprøvekontroll. Ved denne kontroll må søker legge fram nevnte dokumentasjon på dyreslag, antall dyr og beiteperiode. Dernest kontrolleres det om innmarksarealer er beita og om arealenes tilstand ved kontroll er i samsvar med de opplysningene som er gitt i søknaden.         
 
 
       SMiL
I forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal kommunen fastsette overordnede retningslinjer for prioriteringer av søknader. Kommunal tiltaksstrategi for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner skal til rullering til høsten. De lokale prioriteringene vil bli utarbeidet i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbruksvikar
Fra 13.08.2007 til 13.11.2007 vikarierer Wenche Pettersen som landbruksvikar. Hun er person som er glad i dyr og har gått på landbruksskole.
 
Fra juli måned opphører avtalen med Oddgeir Sandvik og i august blir han vaktmester i 100% stilling.
 
Når Wenche ikke er i fjøs skal hun jobbe i info- og serviceavdelingen.
 
 
Vennligst legg igjen beskjed!
Det hender at vi ikke alltid er på kontoret når dere kommer innom. Legg igjen beskjed i kommunens resepsjon, så kontakter vi deg så fort vi er tilbake. Det er også mulig å ringe for å avtale tid på forhånd, se kontaktinformasjon nedenfor.
 
 
 
 
 
 

Landbruksforvaltningen for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner
 
Terese Nyborg, landbruksrådgiver                                        tlf. 78 92 53 75
Merete Sabbasen Helander, landbrukskonsulent                      tlf. 78 92 53 96
Frans Eriksen, næringsrådgiver                                             tlf. 78 92 53 72
 
Epost: fornavn.etternavn@tana.kommune.no
 
Landbruksvikar:
                                                                 
Håkon Henriksen                                                               tlf. 46 40 02 64
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS