• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
stop

Midlertidig motorferdselforbud i Nesseby kommune

Fylkesmannen i Finnmark har besluttet å stenge enkelte barmarksløyper i kommunen i perioden 1. - 11. juli 2008.

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 9 fatter og forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga

gielda/Nesseby kommune, Finnmark § 3 fatter Fylkesmannen i Finnmark følgende

forskriftsvedtak:

Barmarksløype 1, fra Maddevarjohka til Kroken med sideløyper til Bearalveaijohkamunningen

og Bergebyvatnet/Suovvejavri, og barmarksløype 3, fra Johkageahci til

løype 1 ved Skoarrojohka , er stengt fra og med 1 . juli til og med 11 . juli 2008.

Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.

Stengningen er gjort etter anmodning fra Nesseby kommune. Barmarksløypene er ikke

tørket opp etter vårløsningen.

 

 

Harriet Reiestad

førstekonsulent

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS