• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Kommunestyrevalget 2015 - fra listeforslag til stemmeseddel

Bestemmelsene om listeforslagene og valgstyrets behandling av disse, er samlet i kapittel 6 i valgloven og kapittel 3 i valgforskriften.

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Samme parti eller gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av valgstyret.

Frister

31. mars 2015 kl. 12:00
Siste frist for innlevering av listeforslag. Listeforslag til kommunestyrevalget i 2015 må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.00. Listeforslagene legges ut til ettersyn på Nesseby Rådhus ved sentralbordet og på internett www.nesseby.kommune.no etter hvert som de kommer inn.

20. april 2015:
Frist for å trekke tilbake et listeforslag. Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april 2015.

1. juni 2015:
Frist for valgstyret til å godkjenne en valgliste. Overskriftene på de godkjente valglistene offentliggjøres og valglistene legges ut til gjennomsyn.
 

Kandidatene.
Listekandidatene må være folkeregistrerte som bosatt i Nesseby kommune for å stå på liste til kommunestyrevalget i Nesseby. Kommunestyrekandidater kan bare stille til valg på ett listeforslag i kommunen. En kandidat kan likevel stå på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.

Alle som har stemmerett ved et valg er også valgbare og forpliktet til å ta i mot valg. Loven om rett til å kreve seg fritatt for å stå på liste, er endret siden forrige valg.

Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

 

Valgstyrets behandling av listeforslagene
Valgstyret undersøker om listeforslagene og kandidatene på listene oppfyller lovens krav.

Når valgstyret krever der, må forslagsstiller legge fram nødvendig dokumentasjon for å vise at vilkårene er oppfylt. Hvis det viser seg at en kandidat ikke er valgbar, eller at han/hun blir fritatt, skal kandidaten strykes av listen. Den tillitsvalgte for listen bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen. Alternativt kan listen suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge.

Etter hvert som listeforslagene kommer inn, legges de ut til ettersyn. Underskriftene på listeforslagene er unntatt offentlighet og skal ikke legges ut, unntak er navn på de tillitsvalgte.

 

Underretning til kandidatene.
Valgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag.Samtidig opplyser valgstyret om grunnene for å kunne kreve seg fritatt for valg. Valgstyret fastsetter frist for tilbakemelding.

 

Godkjente valglister.
Innen 1. juni skal valgstyret ha godkjent listene. De godkjente valglistene legges ut til gjennomsyn på Nesseby Rådhus ved sentralbordet og på kommunenes hjemmeside www.nesseby.kommune.no med den informasjon om kandidatene som er oppført på listeforslagene.

Stemmesedlene trykkes opp i løpet av juli.

 

På internett

Valgforskriften kap.3

 Valgloven kap.6

Partiregisteret i Brønnøysund

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS