Informasjon

Informasjon til partiene/listene - Kommunestyrevalget 2011

 

Listeforslag
Denne artikkelen inneholder fyldig informasjon om bestemmelser om og valgstyrets behandling av listeforslagene. Det er valgstyret i Nesseby kommune som har ansvaret for behandling og godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2011. Valgstyret er hos oss formannskapet. Undertegnede er sekretær for valgstyret, og derigjennom saksbehandler og partienes kontaktperson. I disse dager pågår nominasjonsprosessen for partienes utforming av kommunestyrevalglister.
 
Valgdagen er satt til 12. september 2011. Kommunestyret har i møte 15.09.2010 vedtatt at det også skal holdes valg 11. september.
 
Lenker til valgloven/valgforskriften/KRDs valgside
Valglovens bestemmelser om listeforslag reguleres av Kapittel 6 - Krav til og behandling av listeforslag  Særlig Kap. 3 og 6 er relevante for utformingen av listeforslagene, samt Kap. 2 om stemmerett. I tillegg henvises det til valgforskriften, Kap. 3.
 
·         Lenke til hele valgloven (Lovtidens nettside)
·         Lenke til hele  valgforskriften (Lovtidens nettside)
 
Valginformasjon vil komme fortløpende til Kommunal- og regionaldepartementets valgside på internett www.valg.no .
 
Innledning
Bestemmelsene om listeforslagene og valgstyrets behandling av disse, er samlet i kapittel 6 i valgloven og kapittel 3 i valgforskriften.
Valgloven § 6-1 har bestemmelser om hvilke krav som stilles til valglister. Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av valgmyndighetene.
 
Etter § 16 i valgforskriften skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ hvis det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå og til å stille liste. Opplysning om hvem som utgjør partiets utøvende organ finnes i Partiregisteret. Nettadressen er: www.brreg.no/registrene/parti/
 
Innlevering av listeforslag / innleveringsfrist
Det fremgår av valgloven § 6-1 (1) at listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg.
 

Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars 2011.

 
Adresse:
Nesseby kommune
Valgstyret
Rådhuset
9840 Varangerbotn
E-post: postmottak@nesseby.kommune.no
 
 
Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert direkte innen fristen. Med dette menes at forslaget må være kommet fysisk frem, ikke nødvendigvis til valgstyret, men til kommunen. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide.
 
Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april, jf. § 6-5 .
 

Forslag om endring i valglov og forskrift / Innleveringsfrist
Det er foreslått en del endringer i valgloven som ennå ikke er ferdig behandlet i KRD. Endringer i lov og forskrift vil bli tilgjengelig på www.valg.no så snart den foreligger.
 
Her nevnes spesielt forslag om endring i tidspunkt for innleveringa av listeforslag:
Forslag om at tidspunktet for innlevering av listeforslag settes til kl. 12 den 31. mars og tidspunkt for tilbakekalling av listeforslag settes til kl. 12 den 20. april.
 

 
Overskrift på listeforslag
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling, jf. valgloven § 6-1 (2) bokstav b. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn.
 
Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med en gruppe som ikke er registrert som parti.
 
Departementet antar at valgloven ikke er til hinder for at en fellesliste av flere registrerte partier, eller en fellesliste av et eller flere registrerte partier og andre grupper, har med en fellesbetegnelse i listeoverskriften i tillegg til de registrerte partienes navn.
 
Det er presisert i valgforskriften § 12 at registrerte politiske partier kan velge om partiets navn skal skrives på bokmål eller nynorsk. I tillegg kan partiets navn på samisk føres opp som et tillegg til navnet på bokmål eller nynorsk. Det er ikke opp til det enkelte valgstyre, men det enkelte partilag å ta stilling til dette, uavhengig av om kommunen er nynorsk- eller bokmålkommune eller ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk eller ikke.
 
Loven er ikke til hinder for at en uregistrert gruppe bruker ordet parti i navnet, forutsatt at det ikke er egnet til forveksling med et registrert partis navn.
 
Etter § 6-1 (2) bokstav b siste punktum må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
 
Hvor mange kandidater skal/kan føres opp?
Valgloven § 6-2 omhandler antall kandidater på listeforslaget. For valg til kommunestyre stiller valgloven § 6-2 (2) krav om at det er oppført minst 7 kandidatnavn på listen. Oppover er det en maksimumsgrense på like mange kandidater som det skal velges representanter i kommunstyret + et tillegg på inntil seks kandidatnavn. Det skal i 2011 velges 15 kommunestyrerepresentanter i Nesseby. Det betyr at det i Nesseby kan være maksimum 21 kandidatnavn på listene.
 
Reglene om forhåndsprioritering står i § 6-2 (3) og gjelder bare ved kommunestyrevalg. Et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget – avhengig av størrelsen på kommunestyret - kan gis et tillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler som listen mottar ved valget. Ved kommunestyrevalget i Nesseby kommune kan man forhåndsprioritere inntil 4 kandidater.
 
Høyeste tillatte antall er:
11–23 kommunestyremedlemmer: inntil 4
 
Det fremgår av § 6-2 (3) siste punktum at de kandidater som gis et slikt stemmetillegg, skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift. Det at navnene på disse kandidatene skal stå med uthevet skrift, innebærer at navnene skal skrives med fete typer, kursiv eller store bokstaver.
 
Valgloven har ikke bestemmelser som krever at hvert kjønn er representert med en viss prosent av de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Det vil si at det ikke er krav om kvotering ved valg av medlemmer verken til Stortinget, kommunestyrer eller fylkesting. Kommuneloven §§ 36, 37 og 38a har imidlertid bestemmelser om kjønnskvotering som gjelder ved valg etter kommuneloven til formannskap, fylkesutvalg, faste utvalg med videre.
 
Det vises her til informasjonsbrosjyre fra KRD ”Den viktige rolla partiene/listene har i nominasjonene”.
 
Identifisering av kandidatene
Dette er regulert i valgloven § 6-1 (2) bokstav c og valgforskriften § 17 .
 
Listeforslagene skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår, jf. valgloven § 6-1 (2) bokstav c . Det er opp til forslagstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatenes stilling eller bosted. Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen, skal stilling og/eller bostedsadresse oppgis. Det følger av valgforskriften § 17 (1) at dersom opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted påføres listeforslaget, må dette gjøres for alle listens kandidater. Det er også mulig å føre opp de enkelte kandidatenes parti-/gruppetilhørighet på felleslister. I så fall må også dette gjøres for alle kandidater på listen.
 
Kandidatenes riktige etternavn må brukes selv om vedkommende ikke er kjent under dette, men i så fall bør det navnet vedkommende er kjent under, tilføyes i parentes. I praksis er det antatt at en kandidat kan betegnes med et tilnavn, dersom vedkommende er alminnelig kjent under dette, i stedet
 
for fornavnet. Dette har sammenheng med formålet bak bestemmelsen, nemlig at vedkommende skal betegnes på den måten som gir best mulig veiledning for velgerne.
 
 
Kommunestyrekandidater kan ikke stille til valg på flere enn ett listeforslag i kommunen. Det er likevel ingen ting til hinder for at en kandidat stiller på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.
 
Krav om vedlegg
Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Listeforslagene skal videre inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 
Bokstav c og d gjelder for kommunestyrevalg. Bestemmelsen i bokstav c fastsetter at det for kandidater som ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen ved innlevering av listeforslaget, må ligge ved en erklæring om at de vil være valgbare på valgdagen. Etter bokstav d må det for en kandidat som ikke er valgbar på grunn av sin stilling, ligge ved en erklæring om at hun/han vil ha fratrådt sin stilling når kommunestyret trer i funksjon. Om utelukkelse fra valg, se valglovens § 3-3 (3) og (5).
 
Underskrifter på listeforslag
Særlig om antall forslagstillere (underskrivere).
 
Dette er regulert i valgloven § 6-3 og i valgforskriften § 13 .
 
For registrerte politiske parti i Partiregisteret med en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg
I § 6-3 (1) er det fastsatt hvilke regler som gjelder for registrerte politiske partier. For partier registrert i Partiregisteret gjelder for alle valg at listeforslag kan underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i den kommunen listen gjelder. Imidlertid er det et krav om at partiet må ha fått en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg. Et registrert parti må ha fått minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet for å komme inn under de forenklede reglene. Kan ikke et parti vise til en slik oppslutning, kommer de inn under regelverket for uregistrerte grupper.
 
Resultater fra Stortingsvalget 2009 – Hele landet  
 
Er et parti blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg, har de ikke hatt mulighet til å delta i stortingsvalg. I så fall er det tilstrekkelig at to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i den kommune listen gjelder, underskriver på listeforslaget.
 
Det følger av siste punktum i § 6-3 (1) at hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppering, er det regelverket for uregistrerte grupper i § 6-3 (2) som gjelder. Det samme gjelder dersom et registrert politisk parti, som fyller kravene til oppslutning etter første ledd, stiller liste sammen med et registrert parti som ikke gjør det.
 
For øvrige forslagsstillere
Parti/lister som må samle inn underskrifter er bestemt i valgloven § 6-3 (2).
 
Ved kommunestyrevalg må det samles inn så mange underskrifter at det utgjør 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. I Nesseby var det 734 stemmeberettigede ved kommunestyrevalget i 2007. Det betyr at 2 % av 734 er 14. I Nesseby kommune innebærer dette at det må være minimum 14 underskrivere på listeforslag etter § 6-3 (2).
Det følger av § 13 i valgforskriften at underskrifter som samles inn etter valgloven § 6-3 (2) , skal være skrift på papir. Det vil derfor ikke være anledning til innsamling av underskrifter elektronisk for disse gruppene.
For at valgstyret skal kunne kontrollere at underskriverne har stemmerett, må navnet og fødselsdato fremkomme leselig. Dersom valgstyret ikke klarer å identifisere underskriverne, blir denne strøket fra listen. Det samme skjer dersom valgstyret har grunn til å tro at underskriften er skrevet av andre, om underskriveren har signert flere ganger eller dersom underskriveren ikke fyller valglovens krav til underskrivere.
 
Valgforskriften § 13 (2) fastsetter at underskrifter som er innsamlet etter valgloven § 6-3 (2), er underlagt taushetsplikt og ikke skal offentliggjøres. Det vises til valgloven § 15-4 som er en bestemmelse om taushetsplikt. Det fremgår av § 15-4 (1) at forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved valg. At man har underskrevet på et listeforslag vil etter forvaltningsloven § 13 (1) være opplysninger om ”noens personlige forhold” og således underlagt taushetsplikt.
 
--------------------------------------------------
 
Listeforslaget skal angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen for partiet/gruppen. Det skal videre være underskrevet av listeforslagsstillerne. De som skriver under på et listeforslag, kan således ikke gjøre dette uten at det er påført kandidatnavn. Det følger imidlertid av § 6-6 (3) at dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Dette innebærer at det ikke er noe absolutt krav om at alle kandidatnavnene står oppført på det listeforslaget det blir skrevet under på. Listeforslaget må imidlertid som et minimum inneholde ett kandidatnavn, da det ellers ikke kan sees å utgjøre et listeforslag.
 
Vedlagte maler
 

Vedlagt ligger maler som dere kan bruke ved innleveringen. Bruk av dette er ikke obligatorisk så lenge lovens minstekrav til listeforsalget er oppfylt.
Men:
Fullstendig utfylling og bruk av maler vil ivareta lovens krav til liste og vedlegg, og valgstyrets informasjonsbehov. Ved å fylle inn i vedlagte maler, så vil det lette arbeidet for valgstyret og minske behovet for korrespondanse med de tillitsvalgte i tiden fram mot godkjenning, kunngjøring av overskrifter og offentliggjøring av listene – (så snart som mulig etter 1. juni).

 
 
Tillitsvalgt og tillitsutvalg
Valgloven § 6-1 (2) bokstav e og valgforskriften § 14 har bestemmelser om dette.
Valgloven § 6-1 (2) bokstav e bestemmer at alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten heter det i tredje setning at listeforslaget bør inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.
Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret/fylkesvalgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake.
I valgforskriften § 14 gis det regler for utpeking av tillitsvalgte og tillitsutvalg hvis forslagstillerne ikke har gjort dette ved innleveringen.
Det følger av forskriften § 14 (1) at når listeforslaget utgår fra et registrert politisk parti og to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant. Styret for lokalavdelingen anses for å utgjøre tillitsutvalget.
§ 14 (2) i forskriften fastsetter at når et listeforslag er innlevert i henhold til kravene i valgloven § 6-3 (2) , vil de to øverste underskriverne anses som tillitsvalgt og vararepresentant når det ikke er angitt på listeforslaget hvem som skal ha disse funksjonene. Antallet underskrivere som skal utgjøre tillitsutvalget, er fastsatt til fem av de øverste underskriverne på listeforslaget.
 
 
Valgstyrets behandling av listeforslagene
Valgstyret skal undersøke om de listeforslagene som er kommet inn, fyller lovens krav, herunder om forslagsstillerne og kandidatene oppfyller kravene i valgloven § 6-6 . Ved forhandlinger med den tillitsvalgte skal valgstyret arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav, jf. § 6-6 (3).
 
Forslagsstiller må legge frem den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at vilkårene er oppfylt, når valgstyret krever det. Valgstyrt er særlig påpasselige med å kontrollere at kandidatene fyller valgbarhetsvilkårene og at navn og adresse er riktig.
 
Valgloven § 6-6 (4) regulerer forholdet når én person er underskriver eller kandidat på flere listeforslag ved samme valg. Hvis en person står som forslagsstiller/kandidat på flere listeforslag, må valgstyret be vedkommende velge hvilket av dem han/hun vil stå på. Hvis vedkommende ikke svarer på henvendelsen innen den fastsatte fristen, skal vedkommende settes opp på det listeforslaget som ble innlevert først og strykes på de øvrige. Det er ikke noe i veien for å stå både som forslagsstiller og kandidat på samme, eller forskjellige, lister.
 
Hvis det viser seg at en kandidat ikke er valgbar, eller at han/hun blir fritatt, skal kandidaten strykes av listen. I slike tilfeller bestemmer den tillitsvalgte for listen om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen, jf. § 15 i valgforskriften . Alternativt kan listen suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge.
 
Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Det er opp til det enkelte valgstyret hvordan dette skal skje. Som nevnt skal underskriftene på listeforslagene (med unntak av de tillitsvalgtes) ikke legges ut til ettersyn, jf. valgforskriften § 13 .
 
De godkjente listene kan legges ut på Internett, med den informasjon om kandidatene som er oppført på listeforslagene og godkjent av valgstyret. Dette kan i tillegg til kandidatenes navn og fødselsår være informasjon om adresse og/eller yrke.
 
Underretning til kandidatene
Valgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten i henhold til valgloven § 6-6 (4) om at de er satt opp på et listeforslag.
 
I underretningen skal det opplyses om grunnene for å kunne kreve seg fritatt for valg, jf. valgloven § 3-4 ved kommunestyrevalg. Det er ikke gitt nærmere regler for hvordan underretningen skal skje. Valgstyret fastsetter frist for tilbakemelding, krav til dokumentasjon etc. i henhold til vanlig kommunal saksbehandling, jf. kommuneloven og forvaltningsloven.
 
Endringer i listeforslag etter innleveringsfristens utløp
Det følger av § 15 (1) i valgforskriften at når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne. Selv om det ikke er nødvendig for å bringe listeforslaget i overensstemmelse med loven, kan de sette inn en ny kandidat på listeforslaget hvis en kandidat strykes fra listeforslaget fordi vedkommende er utelukket fra valg eller blir fritatt, jf. valgforskriften § 15 (2).
 
 
 
Godkjenning av valglistene
Frist
Valgstyret må ta stilling til listeforslagene senest 1. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).
 
Senest samme dato skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7 . Valgstyret må i henhold til denne bestemmelsen også sørge for at overskriftene på de godkjente listeforslagene kunngjøres. Det skal samtidig informeres om hvor listene er lagt ut og hvor publikum kan gjøre seg kjent med dem. Det er opp til valgstyret å bestemme hvor listene skal legges ut.
 
Underretning til forslagsstillerne
Det følger av valgforskriften § 18 (1) at valgstyret så snart listene er godkjent, må underrette de tillitsvalgte og sende dem en kopi av det godkjente listeforslaget.
 
Blir ikke listeforslaget godkjent, må valgstyret snarest underrette den tillitsvalgte om dette og samtidig opplyse om adgangen til og vilkårene for å klage, jf. valgforskriften § 18 (2).
 
Klage
Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene. Bakgrunnen for bestemmelsen er å forebygge ugyldige valg ved å rette opp eventuelle feil før valget. På den måten vil man slippe å gå i uvisse med hensyn til om valget vil bli gyldig eller ikke.
 
Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13 . Selv om det ikke er noe lokallag som har stilt liste i den aktuelle kretsen (med eventuell fare for forveksling), kan jo partiet like fullt ha interesse av å beskytte sitt navn.
Departementet er klagemyndighet ved kommunestyrevalg. Dersom valgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.
 
Fremmes det ikke klage etter valgloven § 6-8 , tapes likevel ikke retten til å klage senere i henhold til de alminnelige klagebestemmelsene i kapittel 13. Da vil det imidlertid kunne være for sent å rette opp ev. feil før valgdagen. Konsekvensen av dette kan derfor bli at partiet ikke får deltatt ved det aktuelle valget, med mindre klagemyndigheten kommer til det resultat at valget var ugyldig og det blir omvalg.
 
Kontaktinfo
Valgstyrets sekretær Britt-Inger Olsen, mobil 40440504, britt.inger.olsen@nesseby.kommune.no
 
Ta gjerne kontakt for spørsmål og avklaringer om det praktiske rundt innlevering av lister og godkjenning av disse.
 
Lykke til!
21.02.2011 Britt Inger Olsen
Tips en venn  Skriv ut