• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Vedtekter for kommunale barnehager

VEDTEKTER FOR UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER - BARNEHAGEN


§ 1 Formål
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”


Den kommunale barnehagen i Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en samisk barnehage, og målsettingen er å styrke samisk språk og kultur.
Barnehagen gir tilbud om samisk- og norskspråklige avdelinger.
Barnehagene skal drives i samsvar med "Lov om barnehager§ 7", og de til enhver tid fastsatte
forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for barnehagen.


§ 2 Eierforhold
Unjárgga gielda / Nesseby kommune står som eier og er ansvarlig for driften av kommunale
barnehager. Kommunen fører tilsyn med barnehagene etter barnehagelovens § 10.
Barnehagen er en del av Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter.


§ 3 Styringsverket i barnehagen
Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme
fellesinteressene til foreldrene og skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Møtefrekvens og avstemning
Det skal avholdes minst to foreldrerådsmøter årlig; et i høstsemesteret og et i vårsemesteret. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.
 

Samarbeidsutvalg
Barnehagen og skolen har felles Samarbeidsutvalg/ Miljøutvalg jmf barnehageloven § 5.
Samarbeidsutvalget består av:
- 2 representanter for elevene
- 1 representant for undervisningspersonalet
- 1 representant for ansatte barnehagen
- 1 representant for andre ansatte i oppvekstsenteret
- 2 representanter fra FAU – skole
- 2 representanter fra FAU – barnehage
- 2 kommunalt valgte representanter
Alle representanter skal ha personlig vararepresentant
Samisk- og norskspråklig avdelinger skal velge en representant hver til SU.


§ 4 Opptaksmyndighet
Hovedopptaket skjer administrativt hver vår. Årlig søknadsfrist 01.04.


§ 5 Opptakskriterier
Søknad om plass leveres på eget skjema (nesseby.kommune.no). Barnehagen tilbyr hele og deltidsplasser i hele dager.
Utenom hovedopptak er det fortløpende opptak dersom det er ledig plass.
Ved opptak i samisk språklig avdeling gjelder følgende prioriteringer i tillegg til de generelle reglene for opptak:
1. Barn med aktivt samisk hjemmespråk.
2. Barn uten aktivt språk med samisk som hjemmespråk, fra hjem der en eller begge foreldrene snakker samisk med barnet.
3. Barn av foreldre uten samisk språk som ønsker at deres barn skal lære samisk språk.
Barnehagen og foreldre samarbeider om å utarbeide en språkplan for barnet.


§ 6 Akuttplasser
Barnevernet kan i akuttsituasjoner disponere ekstra plasser i barnehagen.


§ 7 Opptaksperiode
Ved barnehagens hovedopptak tildeles barnehageplass til barnet ut det barnehageåret barnet fyller 6 år eller til foreldrene sier opp plassen.
Ved opptak i barnehageåret tildeles plassen ut barnehageåret.
Barnehageåret strekker seg fra ca 20.august til 19. august året etter.


§ 8 Oppsigelse av barnehageplass
Gjensidig oppsigelsestid for barnehageplass er 1 måned.
Manglende betaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Foreldre kan inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse. Dersom barnehageplassen ikke blir benyttet i en periode på 1 mnd uten at det foreligger permisjonssøknad, kan det føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Før tap av barnehageplass, skal barnets behov gis en fagligvurdering.


§ 9 Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret.
Betalingen skjer forskuddsvis til kommunekassereren innen 20. i hver måned i 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned. Ved fravær påløper krav om betaling, med mindre det er innvilget permisjon.


Foreldre som sier opp plassen etter 01.05. må betale for plassen ut barnehageåret.
Ligningsattest sendes innen 01.06. hvert år. Dersom attest ikke foreligger, blir foreldrebetaling regnet etter høyeste sats.

§ 10 Leke og oppholdsareal pr. barn
Unjárgga gielda / Nesseby kommune har følgende minimums arealnormer for barn med daglig
oppholdstid fra 7 - 9 timer i kommunale barnehager:
Leke- og oppholdsareal inne er;
- 0 - 3 år minimum 5,3 kvadratmeter per barn
- 4 - 6 år minimum 4,0 kvadratmeter per barn
Uteareal pr. barn er minimum 6 ganger barnets lekeareal inne.


§ 11 Permisjon
Det kan gis permisjon fra fast plass i minimum seks måneder. Skriftlig søknad sendes til Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter minimum 1 mnd før permisjonstiden inntreffer. Dersom barnehageplassen ikke blir benyttet i en periode på 1 mnd kan det føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side.


Kommunale barnehagen har åpningstid fra kl 07.00 til kl 16.30. Åpningstiden kan endres dersom behovet endrer seg, men vil ikke bli ytterligere utvidet.
Barn i barnehage skal ha minst fire ukers ferie pr. år derav tre uker sammenhengende,
mellom 1. juni og 20. august. Foreldrene skal innen 30.04. gi melding om når barna skal ha ferie. Fravær som ikke blir meldt inn som ferie, vil ikke bli regnet som ferie.
I tillegg til ferie kommer offisielle helligdager.


Barnehagen er stengt 5 dager pr år til planlegging og kurs for de ansatte.
Barnehage- og SFO samordnes i sommerferien.


§ 12 Åpningstid
Kommunale barnehagen har åpningstid fra kl 07.00 til kl 16.30. Åpningstiden kan endres dersom behovet endrer seg, men vil ikke bli ytterligere utvidet.


Barn i barnehage skal ha minst fire ukers ferie pr. år derav tre uker sammenhengende,
mellom 1. juni og 20. august. Foreldrene skal innen 30.04. gi melding om når barna skal ha ferie. Fravær som ikke blir meldt inn som ferie, vil ikke bli regnet som ferie.
I tillegg til ferie kommer offisielle helligdager.


Barnehagen er stengt 5 dager pr år til planlegging og kurs for de ansatte.
Barnehage- og SFO samordnes i sommerferien.


§ 13 Klage
Avgjørelse om opptak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages av søker. Klagen må være fremmet innen tre uker etter at opptaket er kjent for søker.


§ 14 Vedtektsendring
Vedtektsendringer foretas av kommunestyret.


§ 15 Intern-kontrollsystem
Barnehagenes egne intern-kontrollsystem skal omfatte det som " Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." fastsetter.


§ 16 Kompetanseheving
Barnehagens Kompetanseheving vil fremgå av
- Kommunal etterutdanningsplan for personalet.


§ 17 Politiattest
Alle ansatte i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest.

§ 18 Taushetsplikt/opplysningsplikt
Ansatte i barnehagen og samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens § 13.
Ansatte har opplysningsplikt overfor barnevernstjenesten.


§ 19 Bemanning
Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten.
Norm for bemanning ved barnehagen er en ansatt per 6 plasser i barnehagen.
Minst en pedagogisk leder pr avdeling jf forskrift om pedagogisk bemanning. Jmf barnehageloven §17 og § 18.
For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstra personell etter behov og sakkyndig vurdering.


§ 20 Avhenting av barn
Dersom et barn i en kommunal barnehage hentes etter stengetid, belastes foreldrene for
nødvendige utgifter til overtid etter følgende satser:
- Foresatte som henter barna i barnehagen etter stengetid, skal betale et gebyr på kr. 150 pr påbegynt kvarter.
Gebyret kreves inn av kommunen i samsvar med kvitterte lister fra barnehagen

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS