• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Sykehjemsplass

Sykehjemsplass er en langtidsplass, de langtidsplassene vi har i dag er ved Nesseby helsesenter.

Sykehjem - langtidsopphold

Tema
-Pleie- og omsorg i institusjon
Beskrivelse
De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg ved hjemmebaserte tjenester, kan søke om langtidsopphold ved Nesseby helsesenter.
Målgruppe
De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.
Kriterier/vilkår
Søkeren må ha et reelt behov for langtidsplass i sykehjem.
Pris for tjenesten
I henhold til inntekt med fratrekk av fribeløp
 
Eksterne lenker
Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven kap. 7

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Pleie- og omsorg, Nyborg. Tlf: 78 96 01 41
 

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt dersom det er noen som søker for deg.
Søknaden sendes til
Pleie-og omsorg, Nyborg, 9840  VARANGERBOTN

Saksbehandling
Før saken kan avgjøres, må vi kartlegge dine hjelpebehov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Ved tildeling av plass må hjelpebehovet  fremgå av vedtaket.

Et avslag om plass vil begrunnes.
 

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Merknader
Søknad om plass på et spesielt sykehjem, kan være vanskelig å etterkomme da det er tilfeldig hvor det blir ledig plass.Det kan derfor hende at sykehjemplass som blir tildelt ikke er på det sykehjemmet søker ønsker mest .
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie-og omsorg
Telefon: 40440641
Postadresse: Nyborg, 9840  VARANGERBOTN
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS