• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Økonomisk sosialhjelp

Denne tjenesten er overtatt av NAV Unjárgga/Nesseby.

Gå til NAV Unjárgga/Nesseby kontaktside her.

 

Søker du om økonomisk sosialhjelp?

Digital søknad 

Søknadsskjema

Informasjon

NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og du må gi oss de opplysninger som er relevant for din søknad.

For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt er det viktig at du fyller ut all relevant informasjon i søknadsskjemaet og legger ved dokumentasjon som viser dine inntekter og utgifter. Spesifiser hvilke utgifter du søker om stønad til. Dokumentasjonskravet gjelder for alle søknader du leverer til NAV.

Hensikten med stønad til livsopphold er å sørge for et forsvarlig livsopphold for den enkelte søker. Stønad til livsopphold er en subsidiær og skjønnsmessig ytelse.

For at det skal foreligge rett til økonomisk stønad må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter. Enhver har ansvar for å ta nødvendige skritt for å bli selvforsørget gjennom arbeid eller på annen måte.

NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad. Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold. Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.

Hva har du gjort selv?

Har du andre trygderettigheter eller økonomiske rettigheter du kan benytte deg av?

 • Opplys oss om din livssituasjon på søknadstidspunktet. Er du arbeidssøker, student, sykemeldt, uføretrygdet eller annet?
 • Er du registrert på www.nav.no? Sender du meldekort og har godkjent brukervilkårene på mitt nav?
 • Er du samboer/gift eller lever i et bofellesskap?
 • Har du barn? I hvor stor grad forsørger du disse? Dokumenter utgifter til samvær ved samværsavtale eller et signert skriv fra begge foreldre.

Mottar du bostøtte eller har du søkt om bostøtte?

 • Opplys oss om hva du mottar i bostøtte eller legg ved bekreftelse på at du har søkt om bostøtte. Informasjon og søknadsskjema finner du på disse nettsidene:

https://husbanken.no/

 

Har du søkt om redusert foreldrebetaling i barnehagen?

 • Redusert foreldrebetaling gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Mer informasjon finner du på:

Har du regninger du ikke får betalt?

 • Ikke la betalingsfristen på regningene forfalle. Reager så tidlig som mulig.
 • Oppsøk råd og veiledning på internett, www.nav.no
 • De ulike kreditorene gir også råd på sine hjemmesider. De tilbyr ofte tjenester som for eksempel online chat, og innlogging med din BankID, der du kan se en oppdatert status på dine saker.
 • Ta kontakt med dem du skylder penger. Informer de om dine betalingsutfordringer, be om betalingsutsettelse, inngå avtaler om en nedbetalingsplan, endrede lånevilkår eller søk om nedsettelse, utsettelse, ettergivelse eller refinansiering.
 • Når du søker økonomisk stønad opplys oss om hva du selv har gjort for å avhjelpe din økonomiske situasjon forut for søknad om stønad.  
 • Dersom du ikke klarer håndtere dine økonomiske utfordringer, ber vi deg så tidlig som mulig søke om økonomisk rådgivning hos NAV. Vi kan da sette deg opp til timeavtale og fatte vedtak om opplysning, råd og veiledning etter § 17 i Lov om sosiale tjenester i NAV.

 

Hvilken dokumentasjon kan vi trenge når du søker om økonomisk stønad?

 • Utskrift av siste skattemelding
 • Fastsetting av skatteoppgjør
 • Dokumentasjon på feriepenger, skattepenger
 • Utskrift av lønnsslipp
 • Dokumentasjon av trygdeytelser siste tre måneder
 • Utskrift av kontobevegelser siste tre måneder (du kan stryke ut tekst som ikke er relevant for søknaden)
 • Saldo for alle dine konti
 • Dokumentasjon på alle utgifter, for eksempel forsikring, data, telefoni, tv, lege, fysio, tannlege og lignende, barnehage, SFO, barnepass, boutgifter
 • Samværsavtale ved omsorg for barn
 • Husleiekontrakt
 • Dokumentasjon på at du betaler dine utgifter til bolig, strøm, kommunale utgifter o.l
 • Bekreftelse på at du har forsøkt å benytte deg av eventuelle andre økonomiske rettigheter, for eksempel at du har søkt om bostøtte eller at du har søkt om redusert foreldrebetaling i barnehage. Dette er spesielt viktig dersom du nylig har søkt og den ikke er ferdig behandlet på tidspunktet du søker om sosial stønad.

Husk at det er ulike vurderinger som ligger til grunn for økonomisk stønad til livsopphold og økonomisk nødhjelp. Økonomisk nødhjelp kan innvilges på bakgrunn av at du ikke har penger til det aller nødvendigste i en kort periode. Her legger vi til grunn for vurderingen om du har midler til det aller nødvendigste de neste dagene.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS