• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo_100x124

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Planprogram

18-12-2020
logo_100x124

Kommuneplanens samfunnsdel – høring og offentlig ettersyn av planprogram

Formannskapet vedtok 15. oktober 2020 i sak 56/20 å legge ut vedlagte utkast til planprogram på offentlig høring med frist til å avgi uttalelse innen fredag 27. november 2020. Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet.

16-11-2020
logo

Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

04-08-2020
logo

Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Nesseby formannskap har gitt sin innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Nesseby kommune.

04-12-2019
Foto: Eva-Maria Nilssen

HØRING/ OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I NESSEBY KOMMUNE

Formålet med planen å gi en oversikt over hva som finnes av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, hvordan man på best mulig måte kan følge dem opp og drive sikring og skjøtsel.

25-03-2019
logo

Offentlig høring

Detaljreguleringsplan for Vesterelvnes avløpsområde

Nesseby formannskap vedtok i sitt møte 14.02.2019 å sende forslag til Detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn.

19-02-2019
logo

Skuterløyper i Nesseby kommune - Høring

Høringsbrev. Nye og endrede snøskuterløyper i Nesseby kommune. Innspill til forskriften må være kommunen i hende innen 5. oktober 2018.

24-08-2018
logo

Høring

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

For å nå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv har Miljødirektoratet anmodet kommunene om å kartlegge og verdsette sine friluftsområdet.

20-04-2018
Web levert av CustomPublish AS