• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
torsk

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket

Fiskeridirektoratet har kystfiskekvoten som omhandler de 3000 tonn torsk som årlig avsettes til fartøy i åpen gruppe og er en oppfølging av Kystfiskeutvalgets arbeid. Nesseby kommune ber fiskerne i Nesseby komme med innspill i saken til kommunenes høringsuttalelse.

Send e-post til mhp@nesseby.kommune.no snarest og innen 12.11. Saken skal behandles i formannskapet 23.11.

 

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

Frist 30.11.2017

Høringsdokumenter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---anvendelse-av-kystfiskekvoten-i-torskefisket-nord-for-62-n/id2576060/

 

Av totalkvoten for nordøstarktisk torsk blir det årlig gjort en avsetning på 3000 tonn torsk til oppfølging av Kystfiskeutvalget. Kvantumet har blitt tildelt fartøy som fisker i åpen kystgruppe i (alle kommuner i) Finnmark og Nord-Troms, samt øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av Det geografiske virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling1 ("STN-området").

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra Sametinget og fra Nærings- og fiskeridepartementet, med formål å finne en reguleringsmodell for kystfiskekvoten (3000 tonn) som kan virke mer målrettet mht. å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i samiske kyst- og fjordområder og andre utsatte kystsamfunn. I rapporten er det redegjort for formålet med kystfiskekvoten og en gjennomgang av fangststatistikk, hvoretter det er foreslått utvidet virkeområde og ny reguleringsmodell. Det er vist til at det er vektlagt å finne en målrettet regulering som oppfattes legitim og som kan stå seg over tid.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS