• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Funksjonsbeskrivelse for avdelingsleder i hjemmebasert

                  Unjárgga gielda/Nesseby kommune

PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

SYSTEMDEL

 

Kap. 9 Stillingsbeskrivelser / ansvarsfordeling.

Dato:   26 04 05

 

Side:  1/3

9.2 Funksjonsbeskrivelse for avdelingsleder i hjemmebasert

 i kommunehelsetjenesten.

Utarbeidet av: Avdelingssykepleier og virksomhetsleder     

Godkjent:      

Versjon:   2

 

 

9.2                                      FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AVDELINGSLEDER I

KOMMUNEHELSETJENESTEN

       

 

Formål:           At avdelingslederen ikke  skal være i tvil om sine arbeidsoppgaver i Nesseby Kommune

 

Målgruppe:    Avdelingslederen er tilsatt i Nesseby kommune.

 

Ansvarlig:      Virksomhetsleder for pleie- og omsorg

 

1.      Plass i organisasjonen

Avdelingssykepleier/vernepleier

A.     Er direkte ansvarlig overfor virksomhetsleder for pleie- og omsorg i kommunen.

B.     Er faglig og administrativt overordnet alt personell som er tilknyttet miljøarbeidertjenesten/sykepleietjenesten på avdelingsnivå i hjemmebaserte tjenester.

 

2.      Stillingens formål

Sikre kvaliteten i den direkte praktiske bistand i hjemmet til brukerne 24 timer i døgnet og ivareta den daglige styringen.

 

 

3.      Kvalifikasjonskrav

Avdelingssykepleier/vernepleier

A.     - må være offentlig godkjent sykepleier/vernepleier og ha relevant praksis

B.     –fordel med administrativ utdanning fra høyskole eller universitetsnivå av minimum 1 års varighet eller annen relevant kompetanse

C.     –må ha kunnskap om det fagområde enheten omfatter

D.     –fordel om kjennskap til samisk kultur/språkforståelse.

 

4.      Faglig ledelse

Avdelingssykepleier/vernepleier

A.     –er ansvarlig for kvaliteten og koordineringen av den direkte

hjemmebaserte praktiske bistanden 24 timer i døgnet, og at målsetting som er i overensstemmelse med hjemmetjenestens etiske retningslinjer og organisasjonens idègrunnlag. Tjenesten må være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter

B.     –er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde et arbeidsmiljø og omgivelser som understøtter den kliniske praksis og pasientomsorgen

C.     –utvikler systemer for dokumentasjon og tiltak ovenfor brukerne  med  evaluering av disse

D.     –fremmer samarbeid med de øvrige tjenestene i kommunen

E.      –er ansvarlig for at personell og kompetansesammensetning i hjemmetjenesten er i overensstemmelse med brukerbehov og oppgaver

F.      –er ansvarlig for å tilrettelegge for og delta i utdannings- og forskningsarbeide i virksomheten

G.     –er ansvarlig for kvalitetssikring / kvalitetsvedlikehold, og utvikle kvalitetsmål med kriterier for sykepleietjenesten/vernepleiertjenesten.

 

5.      Økonomi / drift

Avdelingssykepleier/Vernepleier

A.  –er ansvarlig for å planlegge, prioritere og utarbeide handlingsplaner i overensstemmelse med aktuelle brukerbehov og virksomhetens overordna mål, i samarbeid med virksomhetsleder for pleie- og omsorg.

B.     er daglig ansvarlig for hjemmetjenesten.

C.     –er ansvarlig for utarbeidelse av turnusplaner i samarbeid med tillitsvalgte

D.    –er resultatansvarlig for hjemmetjenesten på avdelingsnivå overfor nærmeste overordnede og skal kunne dokumentere avvik og ressursbehov

E.     –er ansvarlig for at hjemmetjenesten rutiner og prosedyrer til enhver tid evalueres med tanke på forbedring eller eventuell avvikling til fordel for nye metoder.

F.      –er ansvarlig for at hjemmetjenestens legemiddelhåndtering er i henhold til forskriftene

 

6. Personalforvaltning

Avdelingsleder

a.        –er ansvarlig for å kartlegge kompetansebehov i hjemmetjenesten i forhold til brukergrunnlag og oppgaver og melde dette videre til overordnet ledelse.

b.      –er ansvarlig i forhold til å tilrettelegge for veiledning og videreutvikling av sykepleiepersonale slik at den enkelte ansatte blir best mulig i stand til å møte pasientbehovene

c.       –skal bygge opp under den selvstendige utøvelsen praktisk bistand .

d.      –skal veilede nyansatte.

e.       –skal etablere informasjonssystemer som sikrer at nødvendig informasjon er tilgjengelig

f.        –skal legge til rette for aktiv medbestemmelse for ansatte i virksomheten, og samarbeide med tillitsvalgte i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser, intern kontroll og gjeldende avtaleverk

                                  

7. Pasientrettigheter

Avdelingssykepleier/vernepleier skal sørge for at de ansatte er kjent med brukerens rettigheter og klageadgang, og hvem de kan henvise til for å få nødvendig hjelp til å fremme klage.

 

Avdelingssykepleier er i samarbeid med medisinsk faglig ansvarlig, ansvarlig for at pasientskader, nesten uhell, uhell og ulykker meldes etter gjeldende regelverk.

 

 

                                   8. For øvrig

                                   Avdelingssykepleier/vernepleier

A. –plikter å holde seg à jour med nyere forskning med

det formål å forbedre kvaliteten i den hjemmetjeneste og å holde seg orientert om helsepolitiske målsettinger på lokalt og sentralt nivå

B. –har taushetsplikt

 

                                              

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS