• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Foto: Eva-Maria Nilssen

HØRING/ OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I NESSEBY KOMMUNE

Formålet med planen å gi en oversikt over hva som finnes av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, hvordan man på best mulig måte kan følge dem opp og drive sikring og skjøtsel.

25-03-2019
logo

Offentlig høring

Detaljreguleringsplan for Vesterelvnes avløpsområde

Nesseby formannskap vedtok i sitt møte 14.02.2019 å sende forslag til Detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn.

19-02-2019
logo

Offentlig ettersyn

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Nesseby formannskap har i møte 28.11.2018 gitt sin innstilling til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Nesseby kommune.

03-12-2018
logo

Skuterløyper i Nesseby kommune - Høring

Høringsbrev. Nye og endrede snøskuterløyper i Nesseby kommune. Innspill til forskriften må være kommunen i hende innen 5. oktober 2018.

24-08-2018
logo

Høring

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

For å nå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv har Miljødirektoratet anmodet kommunene om å kartlegge og verdsette sine friluftsområdet.

20-04-2018
logo

Høring

Kommunedelplan: Plan for barn og unge, Nesseby kommune

Nesseby kommune legger nå Plan for barn og unge ut til høring og offentlig ettersyn.

03-04-2018
reguleringsplan kollektivknutepunkt varangerbotn

Melding om vedtak

Detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde

Med hjemmel i Plan og Bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 15.12.17 vedtatt plan for detaljregulering av E6/E75 Varangerbotn – Kollektivknutepunkt og næringsområde.  Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Varangerbotn, plan ID 1978001.

10-01-2018
torsk

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket

Fiskeridirektoratet har kystfiskekvoten som omhandler de 3000 tonn torsk som årlig avsettes til fartøy i åpen gruppe og er en oppfølging av Kystfiskeutvalgets arbeid. Nesseby kommune ber fiskerne i Nesseby komme med innspill i saken til kommunenes høringsuttalelse.

07-11-2017
Web levert av CustomPublish AS