• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
VSM3

Utvidelse av Varanger Samiske Museum i 2007 ?

Varanger Samiske Museum har signalisert ønske om større arealer og formannskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som har til oppgave å utarbeide forslag til arealbehov og foreløpige kravspesifikasjoner.

Forslaget skal forelegges formannskapet til behandling i løpet av mai måned.  Prosjektansvarlig er rådgiver Reidulf Olsen.  Utvalget består i tillegg av kommunalleder Matti Dikkanen og virksomhetsleder for teknisk Oddleif Nilsen.   Formannskapet har bevilget kr. 100.000 til forprosjektet.

Utvalget har bl.a. fått i mandat å kartlegge behovet for utvidelse og også vurdere om andre utbyggingsbehov kan knyttes til dette prosjektet. 

Det er avholdt møter med museet og sametinget som leier kontorlokaler i bygget og partene har lagt frem sine  behov.  Utvalget vil benytte ekstern hjelp for utarbeidelse av selve forprosjektet.  Dersom kommunestyret går inn for utvidelsen kan utbyggingen igangsettes høsten 2007

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS