• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Trygghetsalarm

Personer som av helsemessige grunner har riskio for å skade seg kan søke om trygghetsalarm.

 

Trygghetsalarm

Beskrivelse
Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien/helseenteret. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.
 
Målgruppe
Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.
Kriterier/vilkår

Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en en høy risiko for å skade seg og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp pr telefon.

Pris for tjenesten
Egenandel kr. 550,- pr. måned
 
Regelverk
Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven.

Lover
Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-3

Forskrifter
Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Søknadsskjema fåes ved å henvede deg til Pleie- og omsorg.
Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.
Søknaden sendes til
Pleie- og omsorg, Nyborg, 9840  VARNGERBOTN
Saksbehandlingstid
Fortløpende
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er enten Fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 40440 641
Postadresse: Nyborg, 9840  VARANGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby helsesenter
Andre opplysninger
Dato opprettet
2007-02-16 14:52

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS