regjeringen-logo

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering.

Tilskudd over ordningen gis fortrinnsvis som grunnstøtte til organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene, men også som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Budsjettposten Tilskudd til nasjonale minoriteter er i statsbudsjettet 2014 på 9,213 millioner kroner(statsbudsjettets kap. 1540, post 70). Fra 2014 er det egne søknadsskjema for tilskudd over ordningen.

Søknadsfrist 25. november 2013

 

Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter i 2014 - P-0982 B

 

Fordeling av midler  

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut