• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.12.2010

Behandling:

 

Forslag fra Knut Store:

 

Endring pkt. 8:

 

Nesseby Arbeiderparti foreslår gratis SFO for 2011, inndekning er at nettodriftsresultatet reduseres tilsvarende.

 

Votering:

 

Knut Stores forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag fra Inger Katrine Juuso:

 

Nesseby kommune lager en strategi for omdømme og befolkningsøkning for perioden 2012-2016 der foreldrebetaling barnehage og SFO inngår i tillegg til etableringstilskudd og andre tiltak vi i dag har for å tiltrekke oss og beholde innbyggere.

 

Votering:

 

Inger Katrine Juusos forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Votering over hele budsjettet  med de vedtatte endringsforslagene:

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtaket lyder som følger:

 

1.      Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 37 350 000 til finansiering av investeringstiltak i årsbudsjett 2011.

·         Kr 26 100 000 til 2. byggetrinn oppvekstsenter

·         Kr 2 500 000 til tilpasset bolig funksjonshemmede

·         Kr 7 900 000 til 4 nye omsorgsboliger

·         Kr 850 000 til utvidelse av Kløvnes kai

Alle låneopptak tas som serielån med like store avdrag vektet til 36 år.

2.       Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 2 000 000 i Husbanken til videre utlån.

3.       Ordførerens godtgjørelse settes til kr 550 000,-  pr år fra og med 01.01.2011

4.       Varaordførerens godtgjørelse settes til kr 55 000,- pr år fra og med 01.01.2011

5.       Møtegodtgjørelse fastsettes som følger:

a)      Formannskapsmedlemmer kr 500,-  pr møte

b)      Kommunestyremedlemmer kr 600,-  pr møte

c)      Andre utvalgsmedlemmer kr 500,-  pr møte

Satsene gjelder fra 01.01.2011.

6.       Det kommunale skatteøre settes lik maksimal skatteøre for 2010.

7.       Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.

8.      Foreldrebetaling i kulturskolen økes fra kr 500 til kr 750 pr halvår

9.      Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.

10.  Årsbudsjett for 2011 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 158 474.

11.  Nesseby kommunestyre vedtar en reduksjon i drift på 4,5% i budsjettperioden fra 2012.  Dette medfører endringer i tjenestetilbudet til befolkningen.  Det vil også medføre en endring i bemanning ved våre virksomheter.  Politisk og administrativ ledelse må i nær dialog med fagorganisasjonene arbeide med tiltak for gjennomføringen av disse endringene.

12.  Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2011-2014 hvor årsbudsjett 2011 utgjør første år i økonomiplanperioden.

 

 

 

Arbeidet med å redusere uønsket deltid ved PLO fortsetter og prioriteres.

 

Nesseby kommune lager en strategi for omdømme og befolkningsøkning for perioden 2012-2016 der foreldrebetaling barnehage og SFO inngår i tillegg til etableringstilskudd og andre tiltak vi i dag har for å tiltrekke oss og beholde innbyggere.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS