• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Rehabiliteringsplass

Vi har en rehabiliteringspalss ved Nesseby helsesenter. På rehabiliteringspalssen tar en sikte på at en skal trenes opp og behandles med sikte på bedre å funksjonseven slik at pasienten kan bli selvhjulpen.

Rehabiliteringsopphold

Tema
-Pleie- og omsorg i institusjon

Beskrivelse
Vi har en rehabiliteringsplass ved Neseby helsesenter. På rehabiliteringsplassen tar en sikte på at en skal trenes opp og behandles med sikte på å bedre funksjonsevnen slik at pasienten blir selvhjulpen.

Pasienter som blir innlagt på rehabiliteringsplass får tilbud om fysioterapi jevnlig. Ellers er det personalet ved helsesenteret som tar seg av opptreningen.

Målgruppe
Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.
Eksterne lenker
Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrifter
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
Priser
Tjenesten er gratis men, pasienten må ha med egne medisiner og annet medisnsk utstyr som er nødvendig for rehabiliteringsoppholdet.
Saksbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 40440 641
Postadresse: Nyborg, 9840  VARANGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby helsesenter
Se også: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS