• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
skuter_150x98

Nesseby kommune avviser forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark.

Formannskapet i Nesseby kommune avviser forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark.
De foreslår at det settes ned et utvalg for utarbeiding av en egen lov gjeldende for Nord-Troms og Finnmark.
Bruk av naturen, sommer som vinter, er for mange Finnmarkinger særdeles viktig. Bruk av motorkjøretøy i utmark er avgjørende for næringsutøvelse innen reindrift, landbruk og reiseliv.
Den er også akseptert som en del av friluftslivet og i mange tilfeller en nødvendighet for å kunne høste av naturen.
Rekreasjonskjøring med snøskuter er i dag utbredt uten at det skaper store konflikter mellom de forskjellige aktørene i fylket.

Barmarkskjøring er noen steder et problem som må taes alvorlig. Nesseby kommune ønsker at det iverksettes tiltak som kan reparere skader som påføres naturen og at eksisterende løypenett utbedres slik at ikke nye skader oppstår.
Slike tiltak er mest aktuelt i våtmarksområder. Andre tiltak bør også vurderes for å skape minst mulig slitasje på naturen. Kommunene må i større grad gis anledning til å ta i bruk eksisterende traktorveier som historisk er blitt benyttet til ferdsel i utmark for utmarkshøsting og annen nødvendig ferdsel, spesielt på barmark.

Nesseby kommune kan ikke akseptere en innskjerping av dagens regelverk.
Forslag til ny motorferdselslov er en nasjonal lov med en del unntaksbestemmelser for Nord-Troms og Finnmark.
Bakgrunnen og intensjonen med den nye loven blir derfor ikke tilpasset et fylke som Finnmark, der bruk av naturen har lange tradisjoner.
Nesseby kommune mener derfor at en tilpassing av en nasjonal lov ikke er nok for å kunne ivareta en fornuftig bruk av naturen til næringsutøvelse, rekreasjon, jakt og fiske. Unntaksbestemmelser, slik den nye loven legger opp til, vil heller ikke ivareta de spesielle forholdene i Nord-Troms og Finnmark.

For å ivareta de behov og ønsker som Finnmark har, må det startes et arbeide som skal ivareta hensyn til naturen, bruk av motorkjøretøy til rekreasjon og næring i utmark må det utarbeides et eget lovverk for Nord-Troms og Finnmark.

Nesseby kommune mener derfor:
1. Nesseby kommune avviser forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark.
2. Det settes ned et utvalg som starter et arbeid med å lage en egen lov om motorisert ferdsel i utmark, gjeldende for Nord-Troms og Finnmark.
3. Intensjon med loven må være å gi kommunene større handlefrihet enn dagens motorferdselslov åpner for, med hensyn til sammenkopling av løypenettet innenfor kommunene, mellom kommunene og over landegrensene.
4. Utvalgets medlemmer oppnevnes a Sametinget, fylkestingene i Troms og Finnmark, samt representanter fra regionrådene i Nord-Troms og Finnmark. I forbindelse med utvalgets arbeid, ber vi om at følgende punkter tas med i utvalgets arbeid:
1. Unjargga gielda/Nesseby kommune har forståelse for at dagens lov og forskrift for motorferdsel i utmark må endres slik at det blir mer i tråd med folks rettsoppfatning, og at lov og forskrift samtidig tilpasses til dagens motorferdsel sommer/vinter.

2. En kommunal motorferdselplan må i størst mulig grad kunne tilpasses til lokale forhold
i den enkelte kommune. Kommunen som planmyndighet etter Plan og bygningsloven
må ha det avgjørende vedtak til en slik plan. Overordnet myndighet må forstå at innsigelsesrett til plan i mange tilfeller kan vente til eventuell rullering av plan, slik
at en har tid på seg til å skaffe erfaring om plan tjener formål eller ei.

3. I lovforslag § 9 må tekst endres fra utmarksnæring til utmarkshøsting.

4. I lovforslag § 8 må tekst endres slik at motorferdsel tillates til nødvendig transport ved bærhøsting og elgjakt. (utmarkshøsting)

5. Lovforslag §§§ 14,15,16 (leiekjøring) fjernes i sin helhet.

6. Lovforslag § 31 gir formannskapet tilslutning til.

7. Det må i lov klart fremgå at motorferdsel på innmark på vinterføre tillates.

5. Dagens motorferdselslov beholdes inntil utvalget har sluttført sitt arbeid og ny lov er vedtatt.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS