• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsavgrenset og målrettet opphold ved helsesentret. 

Korttidsopphold

Tema
Pleie- og omsorg tilbyr korttidsopphold etter søknad. Korttidsopphold er slik at en kan bli hentet til helsesentret for så å være der noen dager.

Beskrivelse

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem.  Korttidsoppholdene tildeles av ulik varighet, alt etter behov.

Målgruppe
Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.
 
 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrifter
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte Pleie- og omsorg for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
Saksbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 40440641
Postadresse: Nyborg, 9840  VARANGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby helsesenter

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS