• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Barneverntjenesten

 

Barnevern

Beskrivelse av tjenesten

Kommunenes barnevernstjeneste er organisert under Hjelpetjenesten.

Barnevernstjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, jfr.

§ 1-1. Barnevernstjenesten har en lovbestemt plikt til å foreta en undersøkelse dersom det foreligger bekymringer i forhold til et barn, jfr § 4-3.

Henvendelser til barnevernet kan komme både fra offentlige tjenestemenn og private personer som har kjennskap til barnet. Ofte er det imidlertid foreldrene selv som tar kontakt med barnevernet for råd og veiledning.

Når barnevernet mottar en melding skal det tas en beslutning om det skal startes en undersøkelse eller ikke. Ut fra en under-søkelse vil barnevernet vurdere om det er behov for å yte hjelp til barnet og dets familie. Slik hjelp kan for eksempel være råd og veiledning, PMT- veiledning, støttekontakter, avlastning, eller barnehageplass. Dette kaller vi i barnevernet for forebyggende hjelpetiltak. Vi bruker begrepet omsorgs-tiltak om plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Plassering av barn utenfor hjemmet kan være aktuelt hvis de forebyggende tiltakene ikke fører frem. Plasseringen kan være frivillig, det vil si med foreldrenes samtykke eller det kan skje i form av omsorgsovertakelse. Det avgjørende er hensynet til barnets beste, jfr. § 4-1.

 

Planer og aktiviteter

Deltakelse i:

Rusforebyggende gruppe

-         barnevernet, skole, politiet og helsesøster.

Tverrfaglig møte i barnehage og i skole

-         barnevernet, helsesøster, barnehage, skole og PPT.   

                                

Hjemmel

Lov om barnevernstjenester (BVL)

Forvaltningsloven (FVL)

 

Taushetsplikt

Ansatte i barnevernstjenesten har taushetsplikt etter BVL § 6-7, jfr. FVL §§ 13 til 13 e.

 

Henvendelser

(bekymringsmeldinger og søknad om ytelser og tjenester)

Henvendelser til barnevernstjenesten kan skje  pr. telefon eller skriftlig. Det er ikke utarbeidet skjemaer for henvendelser, eller til søknader om ytelser og tjenester fra barnevernet.

 

Søknadsfrist

Ingen frister. Henvendelser mottas fortløpende.

 

Behandlingstid på enkeltvedtak

Enkeltvedtak: 3 uker. Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, vil det bli sendt midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

 

Avgjøres av enkeltvedtak

Virksomhetsleder ved Hjelpetjenesten.

 

Klage på enkeltvedtak

Enkeltvedtak truffet av barnevernstjenesten kan påklages til fylkesmannen, jfr BVL § 6-5 og  Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

 

Kontaktperson m/alle opplysninger

I kontortiden:

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende akutte barnevernsaker etter kontortid:

Barnevernleder for Nesseby og Tana barneverntjeneste

Olaf Trosten, tlf.: 40440611

olaf.trosten@nesseby.kommune.no

 

Nestleder Line Løkken tlf.: 40440612

line.lokken@nesseby.kommune.no

 

Tlf: 02800 nødnummer

 

Se også: http://www.barnevernet.no/

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS